PLATAFORMA ALIMENTARIA COMERCIAL SL.

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA DESDE 1918

Català

Avís legal i Política de Privacitat

En virtut de la normativa de protecció de dades personals, els informem que les seves dades personals facilitades en aquesta comunicació, serà tractades sota responsabilitat de PAC SL (PLATAFORMA D’AGENTS COMERCIALS SL) amb CIF B-43414424, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 1056, Foli 109, Secció de societat, Full T-9960.

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis, essent l’interès legítim com a persona de contacte o per informar-lo el motiu que legitima el tractament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  

En qualsevol cas, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al Polígon Industrial La Drecera. C. Informàtica, de La Selva del Camp (Tarragona), o per correu electrònic  al info@pacsl.info

Així mateix també podrà presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Donar-se baixa de la llista de correu. 

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: baja@pacsl.info

Avís sobre la confidencialitat de les comunicacions. 

El contingut d’aquest correu electrònic i dels seus annexes és estrictament confidencial. En el cas de que vostè no sigui el destinatari i hagi rebut aquest missatge per equivocació, agrairíem que ho comuniqués al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

 

Castellano

Aviso legal y Política de  Privacidad  

En virtud de la normativa de protección de datos personales, les informamos que sus datos personales facilitados en esta comunicación, sean tratados bajo responsabilidad de PAC SL (PLATAFORMA DE AGENTES COMERCIALES SL) con CIF B-43414424 inscrita en el Registro Mercantil de Tarragona, Tomo 1056, Folio 109, Sección de sociedades, Hoja T-9960. 

La finalidad de este tratamiento es la de gestionar la relación negocial e informarlo de nuestros servicios, siendo el interés legítimo como persona de contacto o para informarle el motivo que legitima el tratamiento. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas y serán conservados siempre que sea imprescindible o legítimo por la finalidad que se captaron.   

En cualquier caso, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones será necesario que se realicen en Pol. Industrial La Drecera. C. Informàtica , de La Selva del Camp (Tarragona) o por correo electrónico info@pacsl.info

Así mismo también podrá presentar una reclamación, si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de Datos 

Darse de  baja  de la lista de  correo.  

Si  usted  no  desea  recibir  más  información  sobre  nuestros  servicios,  puede  darse de  baja  a la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico: baja@pacsl.info

Aviso  sobre la  confidencialidad  de las comunicaciones.  

El contenido de este correo electrónico y de sus anexos es estrictamente confidencial. En el caso de que usted no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por equivocación, agradeceríamos que lo comunicara al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido. 

 

English

Data privacy

Under the Personal Data Protection regulations, you hereby authorize that the personal data provided in this email will be processed, the responsibility of the company PAC SL (PLATAFORMA DE AGENTES COMERCIALES SL), with the company registration ID B-43414424

The purpose of this processing is the control and management of the contact persons as well as the existing commercial relation between the parties. These data will not be transmitted to third parties and will be kept as long as it is essential and legitimized because of the purpose of its collection.  

In accordance with the provisions of the aforementioned regulations, you can indicate the revocation of the consent given, as well as exercise the rights of access, rectification or deletion, the limitation of treatment or object, as well as the right to data portability. These requests must address to Pol. Industrial La Drecera. C. Informàtica, de La Selva del Camp (Tarragona) or by email at info@pacsl.info

Likewise, if you consider it appropriate, you may file a claim with the Spanish Agency for Data Protection 

Unsubscribe 

If you would rather want to stop receiving information about our services you can unsubscribe from our list by sending an email to baja@pacsl.info

Communications confidentiality warning  

The content of this email and all of annexes is strictly confidential. In case you are not the addresser of this email and consequently you have received it by mistake we would thank you to inform us and avoiding keeping, copying or sharing the content of it.